Bemiddelingsvoorwaarden Woonbemiddeling De Huissleutel

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Huissleutel Verhuurbemiddeling, Enschotsestraat 153, 5014 DD, te Tilburg.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die De Huissleutel Verhuurbemiddeling een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het bemiddelingsvoorwaarden door opdrachtgever.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring aan De Huissleutel Verhuurbemiddeling te overleggen. De door opdrachtgever verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

2.3 Alle door De Huissleutel Verhuurbemiddeling gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Werkzaamheden

3.1 De aanvang van de werkzaamheden door De Huissleutel Verhuurbemiddeling geschiedt na ontvangst van een kopie van de identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring.

3.2 De werkzaamheden die door De Huissleutel Verhuurbemiddeling zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

Artikel 4 Betaling

4.1 Indien De Huissleutel Verhuurbemiddeling er in slaagt om woonruimte voor opdrachtgever, diens familie, of andere relaties te verwerven en hieruit een huurovereenkomst voortvloeit dan is opdrachtgever hiervoor een bemiddelingscourtage aan De Huissleutel Verhuurbemiddeling verschuldigd. Deze courtage dient bij acceptatie van de woning vóór de geplande sleuteloplevering middels een bankoverschrijving te worden voldaan en bedraagt: EUR 250,00 ( exclusief 21% btw ) voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte die door De Huis sleutel Verhuurbemiddeling is verworven. Wij accepteren uit veiligheidsoverwegingen géén contante betalingen.

4.2 Indien in de maandhuur servicekosten en /of energiekosten zijn inbegrepen, dan is ook de courtage hierop gebaseerd.

4.3 De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde bedragen zijn éénmalig aan De Huis Sleutel Verhuurbemiddeling verschuldigd.

4.4 Indien uit de bemiddeling door De Huissleutel Verhuurbemiddeling voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is de opdrachtgever een courtage verschuldigd die gelijk ligt aan het percentage welk door de NVM wordt gehanteerd.

4.5 De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde courtage en verschuldigde maandhuur en borgen zijn voldaan en de huurovereenkomst door partijen is ondertekend.

4.6 Eventuele gerechtelijke kosten of buiten gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 De Huissleutel Verhuurbemiddeling is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

5.2  De Huissleutel Verhuurbemiddeling kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door De Huissleutel Verhuurbemiddeling verstrekte informatie.

 

Academielaan 21

Academielaan 21

Tilburg

meer informatie