Bemiddelingsvoorwaarden Woonbemiddeling De Huissleutel

Algemene Voorwaarden voor kandidaat-huurders bij De Huissleutel
 
1.    Definities;
a.    Onder kandidaat-huurder wordt verstaan: iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor De Huissleutel bemiddelt. 
b.    Onder huurder wordt verstaan: iedere persoon die de huurovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de verhuurder schriftelijk heeft geaccepteerd. 
c.    Onder De Huissleutel wordt verstaan: De Huissleutel B .V. te Tilburg.
d.    Onder woonruimte wordt verstaan: elke woonruimte waarvoor De Huissleutel bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.

2.    De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.

3.    Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos.

4.    Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat- huurder zelf.
 
5.    Alle door De Huissleutel gedane aanbiedingen van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.

6.    Alle door De Huissleutel en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. De Huissleutel kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door De Huissleutel verstrekte informatie.

7.    De Huissleutel is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart De Huissleutel voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar / verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.

8.    De Huissleutel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan De Huissleutel is verstrekt.

9.    Aan informatie op de website van De Huissleutel, www.dehuissleutel.nl, kunnen door kandidaat-huurder geen rechten worden ontleend.

10.    Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en De Huissleutel is Nederlands recht van toepassing.
 

Wilhelminapark 17

Wilhelminapark 17

Tilburg

meer informatie