Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op de internetsite www.dehuissleutel.nl, www.dehuissleutel.com en www.huissleutel.com en alle vanuit deze site te benaderen internetsites.

De Huissleutel houdt momenteel hoofdkantoor aan de Enschotsestraat 153, 5041 DD, te Tilburg in Nederland. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Het kantoor is enkel op afspraak te bezoeken.

Door de internetsite te bezoeken en/of de op of via de internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel De Huissleutel tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De Huissleutel expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De Huissleutel garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Credit-check
De Huissleutel maakt u er op attent dat het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot inschrijving als kandidaat-huurder gepaard kan gaan met een credit-check ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren. Tevens zullen opgegeven referenties worden nagetrokken.


Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer De Huissleutel hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat De Huissleutel verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze internetsites van derden. De Huissleutel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door De Huis Sleutel geverifieerd.


Intellectuele eigendomsrechten
De Huissleutel, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huis Sleutel of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huissleutel is het niet toegestaan links naar sites van De Huissleutel weer te geven. Berichten die u per e-mail naar De Huissleutel stuurt, kunnen onveilig zijn. De Huissleutel raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan De Huissleutel te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan De Huissleutel te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
De Huisssleutel en zijn onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als De Huissleutel op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Huissleutel of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van De Huissleutel.
 

Misbruik 
De Huissleutel behoudt zich het recht voor bij naar zijn oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de internetsite en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter zijn rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht
Op de internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 

Geschillen
Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 

A. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen,  indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.

B. De ondernemer zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
 

Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de ondernemer, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder B had moeten worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
 

Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 

De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 

Wijzigingen
De Huissleutel behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Copyright 2010 De Huissleutel


 

Wilhelminapark 17

Wilhelminapark 17

Tilburg

meer informatie